Posts

Latest Posts

Hungry Mother Tour 2024

NEXSW Tour 2023: Weathered Ground, New River Gorge

NEXSW Tour 2023: Hungry Mother, Tumbling Creek

NEXSW Tour 2023: Cemetery, lake, and front porch

NEXSW Tour 2023: Elk Garden

NEXSW Tour 2023: Virginia Creeper, friendly deer

NEXSW Tour 2023: Roanoke to Damascus

NEXSW Tour 2023: Appomattox and Roanoke

NEXSW Tour 2023: The first homeward bound

Chasing the total eclipse!